Výpočet: Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti 2024?

Za standardních podmínek máte nárok na podporu ve výši 65% z čisté mzdy za první dva měsíce, 50% z průměrné čisté mzdy za druhé dva měsíce a 45% za zbytek doby. Za standardních podmínek máte nárok na podporu ve výši 65% z čisté mzdy za první dva měsíce, 50% z průměrné čisté mzdy za druhé dva měsíce a 45% za zbytek doby.

Pokud v roce 2024 přijdete o zaměstnání, mohli byste mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Výše podpory se odvíjí od toho, jaká byla vaše výplata. Současně je zde ale určité omezení – je stanovena maximální výše podpory.

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

Výše podpory v nezaměstnanosti vychází z toho, kolik peněz jste dostávali v posledním zaměstnání. Za standardních podmínek máte nárok na podporu ve výši 65% z čisté mzdy za první dva měsíce, 50% z průměrné čisté mzdy za druhé dva měsíce a 45% za zbytek doby.

Je ale současně stanoveno, že vaše podpora nikdy nemůže být vyšší než maximální podpora. Ta je pro rok 2024 stanovena takto:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2024 = 24 608 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci 2024 = 27 578 Kč

Výpočet: podpora v nezaměstnanosti od 1. 1. 2024

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

 Jak dlouho budu dostávat podporu?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti je odstupňován podle věku příjemce. Pokud jste starší, máte nárok na delší dobu pobírání podpory. Zde se vychází z toho, že lidé s vyšším věkem mívají zpravidla větší obtíže s nalezením nového zaměstnání. Délka podpory v nezaměstnanosti je tedy:

  • 5 měsíců pokud je vám do 50 roků
  • 8 měsíců pokud je vám od 50 roků do 55 roků
  • 11 měsíců pokud je vám nad 55 roků

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

Jak již bylo zmíněno výše, podpora v nezaměstnanosti se odvíjí od toho, jaká byla vaše čistá mzda:

  • 65% z průměrné čisté mzdy za první dva měsíce (1 a 2 měsíc)
  • 50% z průměrné čisté mzdy za druhé dva měsíce (3 a 4 měsíc)
  • 45% z průměrné čisté mzdy za další (5 až popř. 11 měsíc)

V případě, že je poslední zaměstnání ukončeno výpovědí ze strany zaměstnance, nebo dohodou bez uvedení vážného důvodu, pak je výše podpory v nezaměstnanosti po celou dobu „jen“ 45%

Budu mít nárok na podporu?

Mezi hlavní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti patří především to, že jste v posledních dvou letech „odpracovali“ nejméně 12 kalendářních měsíců. Nejde ani tak o to, jestli jste skutečně pracovali, jako spíše o to, jestli vám vznikala povinnost odvádět důchodové pojištění.

Pokud je splněna tato podmínka, pak nárok na podporu máte. Nárok na podporu v nezaměstnanosti není v případech, které jsou definovány zákonem – viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 39:

(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,

a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,

b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem,

c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,

d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, nebo

e) který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s); k výši příjmu nebo odměny se přitom nepřihlíží, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva.

Nevěříte, že by mohlo být tak snadné získat peníze? Opravdu ne? Pak si to sami vyzkoušejte!

Užitečné informace
Všechny půjčky